úterý 3. května 2016

Zápis ze schůze Občanského sdružení BREZINA
 Schůzi svolal, zahájil a předsedal: Pavlíček
 Datum: 30.4.20016 10:30-12:00
Místo: Sedlečko 5 Účastníci: Tomíšková, Pavlíček, Kaiser, Bůcha Hosté: Hlaváček

 1. Domluvili jsme se, že novým občanským zákoníkem jsme byli přejmenováni: z Občanské sdružení BREZINA na Sdružení BREZINA. (Pozn. zapisovatele: To neodpovídá NOZ.) 

2. Větrníky a. Informovali jsme dr. Hlaváčka o stavu našeho úsilí zaměřeného proti větrným elektrárnám v naší lokalitě. b. Vzhledem k tomu, že se zdá, že snaha postavit větrné elektrárny v naší lokalitě nepokračuje, není zatím třeba vyvíjet zvláštní aktivitu ani ze strany O.S.

 3. Dálnice D4 a. Ve věci výstavby dálnice Obec Bukovany zatím nic nepodniká. b. Vzhledem k tomu, že „náš“ úsek dálnice bude stavět soukromý dodavatel, je vhodné zkontrolovat, zda jsou v projektu dálnice zahrnuta protihluková opatření (prohrábnutí, bariéra), která nám byla přislíbena. Projekt vyžádá obec Bukovany (p. Kaiser), společně poté zkontrolujeme.

 4. Ovčín (Hájek) by bylo vhodné 1x ročně posekat. Obec má schválenou dotaci na kosení jižní až jihovýchodní strany na rok 2016. Zájem občanů o kosení nebyl zatím proveden. Většina ze zastupitelstva chtěla dle informací p. Kaiser požádat o dotaci na celý pozemek, což by nebylo v silách posekat. Nyní přesto nejsou schopni informaci o možnosti kosení přednést občanům. P. Bůcha informoval, že loni na něm prosekal cesty sám od sebe p. Křížek.

 5. Vzhledem k malé aktivitě Sdružení (i vzhledem k malé účasti na této schůzi) zvážíme potřebu existence Sdružení. Formální ukončení jeho činnosti zvážíme na příští schůzi. V případě potřeby je možné rychle činnost obnovit. (Možná je třeba zohlednit, že jsme uvedeni v rozdělovníku Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., k oznámení záměru „Občanský větrný park Kozárovice“.)

 Zapsal 2.5.2016 Jindřich Bůcha

pondělí 11. dubna 2016

Výroční schůzi

Vážení členové a příznivci O.S. Brezina, Občanské sdružení Brezina Vás srdečně zve na Výroční schůzi o. s. Brezina, která se uskuteční v sobotu 30.4 2016 v 10.30 Sedlečko č. 5 (tj. u Pavlíčků). Hostem schůze bude dr. Hlaváček - botanik. Agenda: · Úvod · Plánované aktivity na rok 2016 · Ostatní · Závěr Prosime o potvrzení učasti. Za radu O.S. Brezina. Ing. Jiří Pavliček Ing. Jindřich Bůcha

čtvrtek 8. listopadu 2012

Zápis z výroční schůze Brezina o.s.

Zápis z výroční schůze Brezina o.s. dne 27. 10. 2012 Přítomni: Jindřich Bucha, Josef Tuhý, David Kaiser, Václav Voska, paní Pivoňková, paní Břicháčková, Roman Dycka, Galina Tomíšková, Jirka Pavlíček, + přátelé a příznivci 1. kauza VVE Eldaco se pustilo do nové akce (chce postavit ještě vyšší stožár) VVE a oživilo svůj tlak, v průběhu minulých týdnů jsme podali námitky – jmenovitě díky Jindřichovi, Václavovi, Davidovi Proti jsou i Bukovany, Chraštice, co Zalužany? – paní Pivoňková zjistí přes síť osobních kontaktů? A co Kozárovice – V dalším kole boje využít podivných financí Eldaca - Galina 2. Ovčí hájek – Václav oživí snahu udělat z něj CHKO, je třeba znalecké posudky, finance (Václav)– možnost spolupráce i obce (David) – sekačka, ovečky atd. 3. Pozvánky, info o činnosti i další materiály oznamovat, vyvěšovat i papírově, nezapomenout na paní Pivoňkovou, pana Kafku, Nováka (David) 4. Zřídíme datovou schránku – Jirka 5. Rybník Veselý, čistička v léčebně funguje – množství řas a sinic, je OK??? – jednání s rybáři, – David, Václav 6. Skládka, zaváží se hlínou, je na soukromém pozemku – jde to spíš do ztracena 7. R4 – v důsledku krize nejsou finance, ale silnice vykoupili všechny pozemky, krom jedné parcely – 557/3 – Jiří Beneš – exekuce, že bychom zkusili dražbu? Jindřich zjistí okolnosti 8. Čistička v obci – co je nejvýhodnější – jedna, či každý svou, nebo více domů atd. – zjistí David + Václav 9. Volby – dopadly, jak dopadly, 68 voličů 10. Kuna opět zvítězila, není chráněná od 1. 11. do konce února (Podívejte se do naší poradny nebo nás kontaktujte na telefonu +420 608 717 722. Můžete také psát přímo na email info@deratizace-labus.cz) 11. Úklid obce – zapojení Breziny – potřebujeme včas info – David 12. Přednáška o ekologii pro děti na zámku – Václav A vzhůru s optimismem do dalších let! zapsala: Galina Tomiskova

pondělí 29. října 2012

Výroční schůze Brezina o,s se konala v sobotu, 27. rijna 2012 Přitomni: Bůcha, Kaiser, Pavlicek, Tuhy, Voska, Tomiskova, Pivonkova, Dycka, přátelé

„Občanský větrný park Kozárovice“

Druhé vyjádření Občanského sdružení BREZINA k Oznámení záměru Toto je naše již druhé vyjádření k Oznámení záměru „Občanský větrný park Kozárovice“ (dále OVPK). 12. 1. 2010 jsme se vyjadřovali k prvé verzi Oznámení z listopadu 2009. Dnes se vyjadřujeme k nové verzi ze srpna 2012. Naše následující výhrady budou velmi podobné těm předchozím, podobně jako je nová verze Oznámení velmi podobná verzi prvé. Nová verze je prakticky aktualizací a rozšířením verze předchozí. Tato verze kopíruje a přejímá celé části verze předchozí (např. 15 příloh je zcela totožných; odhadujeme, že 95% textu je zkopírováno z předchozí verze), ale nějak to nezmiňuje, vůbec nezmiňuje jaký je vztah obou verzí. Protože verze mají různé zpracovatele (autory), nabízí se etická otázka autorských práv. Protože už prvá verze se odvolávala na některé starší informace, na které se odvolává i verze nová, např. z r. 1994 (str. 7), 2007 (str. 11), a protože mezi oběma verzemi uplynulo dalších 2,5 let, je otázkou, na kolik jsou takové informace ještě relevantní, nakolik přispívají k celkové přesvědčivosti Oznámení. Jak jsme se dozvěděli, minulé projednání záměru bylo na žádost oznamovatele ukončeno. Nicméně, závěr předchozího zjišťovacího řízení (čj. 183693/2009/KUSK z 22. 1. 2010) požaduje: „S ohledem na povahu a rozsah záměru, obdržených vyjádření k oznámení, charakteru možných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, požaduje příslušný Krajský úřad Středočeského kraje projednat záměr dle cit. zákona v celém rozsahu. Oznamovatel (investor) předloží k projednání doplněnou dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného zákona. Zpracovatel dokumentace se při jejím koncipování musí řídit náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 cit. zákona, zejména je nutné velmi podrobně zpracovat a vyhodnotit vliv na krajinný ráz. Podrobně je nutno rovněž vyhodnotit i relevantní připomínky a problémové okruhy, které byly předmětem všech připomínek obcí, orgánů státní správy a především Občanského sdružení BREZINA (zdůrazněno BREZINOU). Všechna vyjádření k oznámení, doručená v řádném termínu, budou předána oznamovateli (investorovi) jako součást tohoto závěru zjišťovacího řízení. Dále požaduje, aby část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví byla zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (§ 19).“ Výše jsme graficky zdůraznili závěry týkající se našich předchozích připomínek. Tyto závěry naplněny nebyly, připomínky vyhodnoceny nebyly, zejména nebyly vyhodnoceny explicitně, tj. nebylo např. řečeno „tato připomínka není relevantní z těchto důvodů“, „tato připomínka je zohledněna“ apod. (Některé nedostatky ale odstraněny byly.) Oznamovatel by to měl vysvětlit a měl by také vysvětlit, proč vůbec vypracoval nové Oznámení. To, že oznamovatel Závěry nerespektoval, vyvolává podezření, že není ochoten respektovat zákon 100/2001 Sb.! Domníváme se také, že nebyl naplněn ani požadavek Závěru na zpracování držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, protože to v Oznámení není uvedeno ani dokladováno. (Na webu v informačním systému EIA-STC-1587 je dokonce uvedeno „Nezpracováno autorizovanou osobou“.) Další Vážné výhrady: 1. Oznámení se rozsáhle zabývá charakterem krajiny a zástavby (str. 28-36). Připouští, že VE znamená „významnou změnu v krajinném rázu místa i oblasti“ (str. 28). Lze souhlasit s prvou částí následujícího tvrzení“ „Celkově jde tedy o nesporný zásah do krajinného rázu, vzhledem k současnému stavu však nikoliv zásadní.“ (str. 60). Přírodní atraktivitu hodnotí jako „malou až nevýznamnou“ (str. 60). Myslíme, že charakteristické pro vztah k naší krajině je tvrzení: „dominanty jsou výjimečné, tvoří je telekomunikační stožáry, starší věže kostelů, vedení VVN“. (To se opakuje 6x, 2x je to bez VVN.) Tabulka č. 5 (str. 33-35), „Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu ...“ je rádoby dokladem toho, že na naší krajině se nic nedá zkazit, protože ta je prakticky bezvýznamná. (Ve 23 ukazatelích na stupnici jedinečná- význačná- běžná nedostala ani jednou ohodnocení „jedinečná“, 8x „význačná“, 15x „běžná“.) S tím absolutně nesouhlasíme: Je to jedinečná lokalita a) s poměrně zachovanou přírodou, b) žádnými továrnami (pouze lomy), c) žádnými výraznými areály zemědělského družstva, d) pouze několika chatovými oblastmi, e) velmi dobrými klimatickými podmínkami, čistotou ovzduší a nízkou úrovní hluku (dětská léčebna zaměřená na léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergií a kožních nemocí), f) je tu sice linka elektrického VN vedení, ale nazvat jí dominantou je nesmyslné, g) je to lokalita, jejíž součástí (3,5 km od středu) je Orlické jezero a široký pás lesů, táhnoucí se podél něj, h) je to lokalita, poskytující daleké výhledy, na severu Pteč (633), na východě Onen svět (627), na západě Brdy a Třemšín (827), na jihu třeba až Boubín (1362) (ale i Temelín – 40 km vzdušnou čarou), i) je to lokalita rekreačně orientovaná (významná část zástavby má charakter rekreačních chalup), j) je to lokalita s bohatou historií (stačí podívat se na internetové stránky dotčených obcí). (To je naše hodnocení z pohledu Tabulky 11, str. 45.) Kde najdete lokalitu podobnou?? Z toho vyplývá, jak hodně se dá VE zkazit. Jde o zásah zásadní! Oznámení tvrdí o navrhovaných VE, že „působení v krajině je snesitelné“ (str. 60). To je nesmysl. Např. při pohledu z Bukovan (cca 500 m.n.m.) je relativní výška kopce Březina, na kterém VE mají stát, 88 m. VE budou přesahovat přes kopec o 140, 160 a 184 m. Oznámení uvádí jako dominantní např. telekomunikační věže (mimochodem, víme pouze o jediné); taková věž nad stromy přečnívá cca o 15 m. VE by tedy byly 10x dominantnější!! 2. Nejsou jasné vlastnické vztahy k OVPK. Proč Oznámení podává ELDACO a.s. a ne realizátor a vydavatel akcií, společnost OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.? To je třeba vyjasnit z hlediska přebírání (ne)zodpovědnosti a záruk za celý projekt. Např. formulace „Každý investor musí ... kalkulovat s odvodem určité částky … na demontáž zařízení a zahlazení stop po stavbě.“ (str. 14) je nezávazná. Jaké záruky ELDACO dá na to vše, co naslibovalo? Je schopné se např. smluvně zavázat, že jestliže hluk překročí odhadovanou úroveň, zaplatí takové a takové penále? Co bude, když to někomu prodá? Co když předčasně skončí? Je dostatečně finančně silné, aby mohlo dát adekvátní záruky. Oznámení připouští, že VE „může významně ovlivňovat majetek ... obytného prostředí“ (str. 28). Je ELDACO připraveno tyto ztráty kompenzovat? Tyto otázky Oznámení neřeší! 3. Tvrzení, že daná lokalita má „vysoký větrný potenciál“ (str. 7) je v rozporu s mapou Území vhodných pro VE, tj. Přílohou č. 1 k Metodickému pokynu (viz níže b. 12). 4. Tvrzení „Stavba má oporu: - v obcích v bezprostředním okolí záměru“ (str. 5) není pravdivé. To, že výslovně proti VE vzniklo Občanské sdružení BREZINA nezmiňuje. OS BREZINA uskutečnilo petiční podpisovou akci, ze které jednoznačně vyplývá, že VE podporu nemají. (Lze doložit podpisovými archy s podpisy veřejnosti z dotčených obcí.) 5. Tvrzení „Obce v okolí záměru … vyjádřily souhlas, nebo souhlasí podmíněně, tzn., že 58% katastrálních území je pro projekt.“ (str. 6) je asi formálně pravdivé. Souhlasily hlavně obce (resp. jejich zastupitelé), které jsou vzdálenější, na které nebudou mít VE tak negativní dopady. Kromě toho, některá vyjádření jsou stará přes 5 let. 6. Není zřejmé, proč na titulní straně Oznámení je (nesmyslně?) uvedena Příloha 3, Výpis ze seznamu akcionářů společnosti Občanský větrný park a.s. Výpis hovoří (k 26. 6. 2012) o 290 akcionářích (jedná se o 3 parky, včetně Kozárovického). Internetové stránky společnosti uvádějí (k 7. 6. 2012) 275 prioritních akcionářů, tj. „akcionářů“, kteří si za 1 Kč zakoupili právo na zakoupení akcií. Explicitně se to zmiňuje na str. 4 Oznámení. Tvrdí se: „Stavba má oporu: …je evidováno 290 akcionářů.“ Oznámení užitím polopravd chce vzbudit dojem, jakou velkou podporu větrné elektrárny ve společnosti mají. Nemají! Na základě informací, uvedených v Oznámení (nejsou tam prakticky žádné ekonomické informace) se žádný reálný rozumný zájem o akcie očekávat nedá. 7. V  části Základní údaje (str. 4) se tvrdí:„Místo stavby je situováno do oblasti zastavěné velkým množstvím elektrických stožárů, do blízkosti páteřní elektrické sítě velmi vysokého napětí 400 kV, vedoucího z jaderné elektrárny Temelín směrem na Prahu, a zároveň na hlavním tahu elektrických sítí všech napěťových hladin, vedoucích s jihu republiky na sever.“ To je velice tendenční, samozřejmě velmi subjektivní. Je pravda, že cca 1 km západně od OVPK vede zmiňované vedení VVN. Od tohoto vedení však dále na východ až k Vltavě žádné vedení není (kromě vedení VN zásobující jednotlivé vesničky). 8. Tvrzení „Významné terénní úpravy a významné zásahy do krajiny nebudou prováděny.“ (str. 23) není pravdivé. Vybetonování plochy 56x30m, vykopání 3 základů 18x18x2,5 metrů, vybudování zpevněné plochy a silnic, odvezení 1500 tun zeminy.. – jsou významné terénní a krajinné úpravy. 9. Tvrzení „Výstavba větrných elektráren neovlivní odtokové poměry v oblasti ani kvalitu povrchových nebo podzemních vod.“ (str. 51) není pravdivé. Minimálně stavbou základů a zpevněných ploch se zde odtokové poměry upraví. 10. Tvrzení „Realizací větrných elektráren nedojde oproti současné situaci ke zvýšení ekologické zátěže území.“ (str. 50) není pravdivé. 11. V Oznámení není vůbec zohledněno chráněné území VKP Pastvina u Bukovan vzdálené cca 1 km od OVPK – v metodickém pokynu MŽP o posuzování vlivů na ŽP je nařízeno zabývat se VKP (tento metodický pokyn je dokonce na str. 28 Oznámení uveden). 12. V Oznámení je sice Příloha 8, Posouzení zatížení okolí lokality Kozárovice stroboskopickým efektem, ale vlastní Oznámení negativní dopady tohoto efektu nezmiňuje. 13. V blízkosti VE má vést rychlostní komunikace R4. To Oznámení neřeší. Další výhrady 14. „Potenciál větrné energie“ charakterizuje jen kvalitativně (str. 7-8), Metodický pokyn k vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren, předpokládá kvantitativní hodnocení. 15. Tvrzení „stavba po skon 16. ení životnosti nebude zatěžovat okolí svou přítomností (po jednoduché demontáži nenechá za sebou žádné stopy)“ (str. 9) není důvěryhodné. Co betonová plocha, cesta? 17. Oznámení neuvádí (na str. 9), že stavbou bude díky melioračním opatřením upravena retenční a protierozní schopnost krajiny – betonové základy, zpevněná plocha…. 18. Tvrzení … při rychlostech větru vyšších než 8 m/s hluk pozadí dosahuje daleko vyšších hodnot než samotné elektrárny“ (str. 22) je v rozporu s hned následujícím Grafem č. 3. (Chybí zdroj výzkumu.) 19. Oznámení neposkytuje odkaz na parametry uvažovaných elektráren. Pro VESTAS V112-3.0 MW jsme našli (http://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/3MWbrochure/3MWProductBrochure/) odlišné hodnoty, než uvádí Oznámení: výška věže 84 m oproti 140 m (str. 11 Oznámení), hluk při větru 8 m/s 107,5 dB oproti 40 dB (str. 22). Prohlášení „Technická dokumentace firmy VESTAS, je k dispozici u oznamovatele záměru“ (str. 63) není dostatečné. 20. Umístění starosty Kozárovic s projektem OVPK v anketě Příbramského deníku Počin roku (str. 6) (kde dostal 15% podpory, kde jsou uváděni i účastníci ankety, kteří dostali 0%), se uvádí jako příkladu podpory. To svědčí o nedostatku argumentů podporujících projekt. 21. Fauna (str. 27) je neodborně napsaná. Fauna je napsána na celou oblast slapského bioregionu (cca 600 km2) a nejsou zde skutečné informace o fauně v dané lokalitě. (Štír kýlnatý se v ČR přirozeně nevyskytuje, ještěrku zelenou bychom tu rádi měli, ale bohužel …). 22. Tvrzení „Byly provedeny dotazy na odborníky z řad ornitologů, ti konstatovali, že z průzkumů v oblasti nemohou vyvodit negativní závěry. “ (str. 56) To je opět jen část pravdy: V Příloze 2 KUSK OŽP uvádí: „… pro záměr výstavby VE bude nutné zpracovat kvalitní ornitologický průzkum dotčené lokality“. 23. Dnes asi není vhodné uvádět jako podporu Záměru „Státní politiku životního prostředí 2004 – 2010“ (str. 5)? To je asi přehlédnutý pozůstatek z předchozí verze Oznámení? 24. „Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí)“ (str. 5) je zcela účelově napsána a je neobjektivní. Oznámení tu zdůrazňuje jakési pseudovýhody pro obce a energetiku, ale jaksi zapomíná, že pro fungování větrné elektrárny je třeba mít záložní zdroj o stejném výkonu a bohužel i rychlém náběhu, protože vítr je poměrně nestabilní. Z toho důvodu je i celková kalkulace využitelnosti pouze jakýsi odhad, který se nejspíš bude asi dost zásadně lišit od skutečnosti. 25. Tvrzení „Elektrická energie vyrobená … využívající síly větru ... je nejčistší formou výroby energie“ (str. 6, 65) je tendenční; muselo by se specifikovat, co to je „čistší formou výroby energie“. 26. Část Základní údaje slibuje „Vlivy a přínosy“ (str. 9,10). Neobjektivně neuvádí žádné negativní vlivy. (Dále se ale občas objeví i hodnocení negativní.) 27. Tvrzení „rozptýlením po republice kompenzují ztráty při přenosu elektrické energie“ (str. 10) je dle našeho názoru nesmyslné a bylo by pravdivé pouze v případě, že by VE vyráběly elektrickou energii pouze v okamžiku, kdy je v okolí spotřebována, ale to rozhodně dělat nebudou a budou vyrábět pouze, když bude optimální vítr (ani slabý ani silný). Takže nejenom že nebudou kompenzovat ztráty, ale s největší pravděpodobností je budou i zvyšovat. 28. Ve Vý 29. tu dot 30. ených územně samosprávných celků (str. 15) chybí Bukovany a další obce. Od k. ú. Bukovany stojí VE cca 350 m, od k. ú. Chraštice 70 m, od k. ú. Zalužany 110 m. V přílohách jsou vyjádření poměrně vzdálených obcí (Mirovice, Ostružná), ale ne nejbližších sousedů – Bukovany, Chraštice? 31. V části ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ mezi významnými druhy (str. 27) neuvádí slepýše a užovky, labutě, mezi rostlinami neuvádí chráněné prstnatec májový, vemeník, pcháč bezlodyžný. 32. Tvrzení, že „elektrárny proto umí reagovat na přítomnost námrazy“ (str. 37) je z hlediska zpráv o problémech s námrazou nedůvěryhodné. 33. V části „Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu apod.“ (str. 38-45) uvádí postoje k VE jinde. Proč ne u nás? 34. Tvrzení „Realizací větrných elektráren nedojde oproti současné situaci ke zvýšení ekologické zátěže území.“ (str. 50) není pravdivé. 4 předchozí stránky ukazovaly, že VE dělá hluk … Je také v rozporu s „Technologická zařízení a stavební konstrukce budou řešena tak, aby vliv hluku z elektráren byl zcela minimalizován“ (str. 61). 35. ELDACO má povolení na výstavbu mobilního meteorologického stožáru. Oznámení nezmiňuje ani výstavbu ani výsledky měření. 36. Tvrzení „uvažovaný projekt větrných elektráren v Kozárovicích (by) neměl mít vliv na ptactvo“ (str. 53, podobně str. 65) je v rozporu s tvrzením závěru přílohy 17, „Monitoring ptactva v lokalitě Březina ...“, tj. „každý investiční záměr na takovéto lokalitě je pro … ptactvo, negativním jevem.“ 37. V příloze 16, „Pohledová studie s panoramatickými snímky“ jsou prakticky všechny pohledy brány "zespodu". Domníváme se, že to (úmyslně?) zkresluje celkový dojem, že kdyby byl, záběr třeba z kopečka nad Bukovany (525 m.n.m.), kde je panoramaticky výhled někdy až na Šumavu, že by celkový negativní dojem byl ještě výraznější. 38. OS Březina se obává, že po případném povolení tří VE může následovat další síť VE. I z tohoto hlediska je tvrzení „Rekreační využití krajiny nebude výstavbou a provozem negativně ovlivněno, …“ (str. 60) nesmyslné. Formální nedostatky 39. Starostou Kozárovic není Petr Čarek (str. 6), ale Jaroslav Čarek. 40. Oznámení uvádí jako významný druh ptáka lejska malého a břehuli říční (str. 27), příloha 17 ale jen lejska černohlavého. 41. Tvrzení „Při provozu nebudou vznikat nároky na dopravní obslužnost, mimo pravidelných kontrol jednou za 14 dní“ (str. 18) a „…prováděna prohlídka větrné elektrárny výjimečně dvakrát denně“ (str. 38) jsou rozporná. 42. V příloze 17, „Monitoring ptactva v lokalitě Březina ...“ není vymezeno, co se míní pod pojmem „lokalita Březina“. (Je to třeba kruh o poloměru 1, nebo 10, nebo 20 km?) 43. Literatura (str. 67) je nejednotná, špatně citovaná. ZÁvĚR Oznámení není napsáno objektivně (tak jako to zákon 100/2001 nařizuje) a nejsou zde objektivně určeny skutečné vlivy na ŽP. Oznámení je napsáno ve prospěch investora (chybí zde i důležité informace). Špatně je zpracovaná fauna území (respektive vůbec nezpracovaná). Ačkoliv je zpracovatel oznámení jiný tak se oznámení v cca v 95% shoduje s minulou verzí z roku 2009 (některé části oznámení jsou úplně stejné – kopírované), tudíž zde je možnost porušení autorských práv. Oznámení se jako v minulé verzi odkazuje na staré zdroje výzkumů (1997, 1999), které již v dnešní době nemusí být 100% správné (nové technologie...). Z výše uvedených důvodů proto OS BREZINA požaduje další posouzení záměru, tj. Zpracování kompletní EIA dokumentace, především posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých i nepřímých vlivů na životní prostředí, vliv na lidské zdraví a vlivy na životní prostředí – především živočichy a rostliny, ekosystémy, ovzduší, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky a posouzení vzájemného působení a souvislosti jednotlivých vlivů. Zároveň žádá i o posouzení přípravy, výstavby, ukončení provozu a demontáže záměru „Občanský větrný park Kozárovice.“ Doporučujeme zpracovateli dokumentace EIA, aby čerpal i z jiných podkladů než je Oznámení záměru ,,Občanský větrný park Kozárovice“. Za Občanské sdružení BREZINA Jindřich Bůcha, 16.10.2012 člen Rady Občanského sdružení BREZINA

pondělí 4. července 2011

Ohlášení vznikající skládky

Bukovany 30.6.2011
Úřad obce Kozárovice
Kozárovice č.p. 181
262 84 p. Zalužany

Věc: Ohlášení vznikající skládky
Vážený pane starosto,

Rada Občanského sdružení Brezina se na Vas obrací s oznámenín vzniku nelegální skládky materiálu.
Stále se rozšiřující skládka se nachází v oblasti hraničící s lesem (viz obrázková příloha) na KU Holušice u Kozárovic 615846 (p.c. 70) na GPS 49 34 10,68 a 14 06 07,14 .
Skládka obsahuje material, který nepatří do volné přírody a hyzdí okolní krajinu.
Žádáme Vás tímto, aby byly učiněny příslušné kroky k její likvidaci nebo regulaci.
S pozdravem
Za radu občanského sdružení Brezina
Ing. J. Bucha
Ing. J. Pavlíček

čtvrtek 10. března 2011

Výhrady k dokumentu ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOZÁROVICE

Obecní úřad Milín
Stavební úřad
11. května 27
262 31 Milín

Výhrady k dokumentu ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOZÁROVICE, Zadání

1. Nesouhlasíme s tvrzením „Řešené lokality se nedotýkají stabilizace regionálních a nadregionálních systémů ekologické stability“ (str. 3). Dotýkají!

2. V souvislosti s VTE se uvádí nové využití ploch v rozsahu 6,039 ha. To je však zcela odlišná rozloha plochy zabírané pro VTE, uváděné v dokumentu Občanský větrný park, Oznámení záměru (str. 13), tj. 1,4266 ha. To nepovzbuzuje důvěru v pravdivost uváděných informací.

3. Nesouhlasíme se zlehčujícím tvrzením „V krajinném rázu se projeví umístění 3 stožárů větrných elektráren. Jejich situování je navrženo … ve větší odstupové vzdálenosti od zástavby sídla Kozárovice, poblíž lesních porostů, které budou částečně eliminovat jejich zásah do krajiny.“ (odst. D1 str. 5)
a. Tzv. odstupová vzdálenost není „větší“, je pouze 750 m, což považujeme za nedostatečné.
b. VTE se netýkají pouze obce Kozárovice, ale i dalších obcí – Bukovany, Sedlečko, Holušice, Podholušice, Chrastíčka a Chraštice. To však dokument vůbec neřeší.
c. „Částečná eliminace zásahu do krajiny“ ve skutečnosti odpovídá tomu, že nad max. 30-ti metrovými (většinou) borovicemi se budou vypínat 6x vetší (175 m) VTE.

4. Nesouhlasíme s tvrzením „Pořizovatelem ani obcí nebyly definovány střety zájmů v území“ (odst. I str. 9). Řada obyvatel Kozárovic ve skutečnosti s výstavbou VTE nesouhlasí.

Drobné formální nedostatky:
5. Není jasné, proč se v odstavci C3 najednou zmiňuje Změna č. 2 (str. 4).

6. V odstavci C3 jsou uváděny plochy formálně nesprávně s desetinou tečkou, místo s desetinou čárkou.

V roce 2007 a 2008 proběhla petiční podpisové akce. Občané byli dotazováni na stanovisko k výstavbě větrných elektráren v blízkosti obcí Bukovany, Sedlečko, Holušice, Holušičky, Chraštice, Chraštičky a Kozárovice. Výsledky petice hovoří jednoznačně: více než 70% všech dotázaných občanů je proti výstavbě VTE (doloženo podpisy).

Na závěr citujeme závěry zjišťovacího řízení Občanský větrný park Kozárovice: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC1196.

K předloženému oznámení vznesly připomínky především Obce Bukovany a Chraštice, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Příbram, Městský úřad Písek – odbor životního prostředí a VLHZ a Občanské sdružení Brezina. Středočeský kraj své případné kladné stanovisko podmínil mj. souhlasem všech okolních obcí s realizací záměru. Hlavním argumentem proti realizaci záměru, resp. k předloženému oznámení, je narušení krajinného rázu.


Dne 10.3.2011


Za Občanské sdružení Brezina o. s.

Členové rady:

Ing. Jindřich Bůcha
Ing. Jiří Pavlíček

Brezina o. s.
Sedlečko 12
262 72 Březnice
Brezinaos@gmail.com
www.brezina-os.cz